Om föreningen | Yhdistys


Styrelsen – hallitus 2023-2024

Maria Linde, ordförande – puheejohtaja
Giséla Gren-Nordström, vice ordförande – varapuheenjohaja
Tua Lindholm-Blomfelt, sekreterare – sihteeri
Nina Wesslin, kassör – varainhoitaja (utanför styrelsen, hallituksen ulkopuolinen)
Tove Matsinen

Årsmötet var 16.11.2023 kl. 18.00
Kompanjonskapshuset Hörnan, Lovisa

Vuosikokous oli 16.11.2023 klo 18.00
Kumppanuustalo Kulma, Loviisa

Grundande möte

På det grundande mötet 12.8.2019 beslöts att föreningens namn är Lovisa Operaförening rf. och dess hemort är Lovisa.

Syfte och verksamhetsformer 

Syftet med föreningen är att främja och utveckla opera- och musikteaterverksamhet samt annan musikverksamhet och verka för att tillfredsställa opera- och musikteater- samt musikverksamhetsbehovet på föreningens hemort och i dess närmaste omgivning.

Medlemmar 

Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte. Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan. 

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

Årsmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som tas ut från ordinarie- och understödande medlemmar, separat för båda medlemsgrupperna. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

Styrelsen 

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har en ordförande och 2-8 andra ordinarie medlemmar samt 0-8 suppleanter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av vice ordföranden. Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post eller genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet.

Perustamiskokous

Yhdistyksen perustavassa kokouksessa 12.8.2019 todettiin, että yhdistyksen kotipaikka on Loviisa ja päätettiin, että ruotsinkielisen yhdistyksen nimi on Lovisa Operaförening rf.

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ooppera- ja musiikkiteatteri- sekä muuta musiikkitoimintaa ja vastata yhdistyksen kotipaikkakunnan ja sen lähiympäristön ooppera- , musiikkiteatteri- sekä  muuhun musiikkitoimintaan liittyviin tarpeisiin.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Hallitus        

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.